Cumparancia fonética, escritura tradicional (2006)

 

Galego Asturianu-llionés Cántabru-estremeñu Castellano
vaca, vacas vaca (ä,e), vaques (äs,as) vaca (ä,e), vacas (äs,es) vaca, vacas
fillo, fillos fíu, fíos jíu, jíus hijo, hijos
esforzo, esforzos esfuerciu, esfuercios esjuerciu, esjuercius esfuerzo, esfuerzos
ferro, ferros fierru, fierros jierru, jierrus hierro, hierros
aconsellado, -ados aconseyáu, -aos acunsejáu, -aus aconsejado, -ados
deixada, -adas de(i)xada, -aes ejá, -ás dejada, -adas
actividade actividá activi(d)á actividad
actividades actividaes activiais actividades
ferradura ferradura jerra(d)úra herradura
rede, redes rede, redes redi, redis red, redes
local, locais local, locales local, localis local, locales
alredores alredores alreoris alrededores
facer facer/fa(d)er jađer, jer hacer
dicer dicir (d)iđir decir
veciño, veciños vecín/-u, vecinos viđín/-u, viđinus vecino, vecinos
cousa, cousas cosa (ä,e), coses (äs,as) coža (ä,e), cožas (äs,es) cosa
casa casa (ä,e), cases (äs,as) caža (ä,e), cažas (äs,es) casa
cabeza cabeza caBeza cabeza
contato contautu cuntautu contacto
aceptar aceutar aceutar aceptar
eleición eleición ele(i)ción elección
xogar xugar juegar jugar
baixo baxo baju bajo